آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

نحوه انجام حرکت نشر از جلو دمبل

صاف روی لبه میز بنشینید، یک جفت دمبل را در راستای بازو در هر دو طرف خود نگه دارید، جهت انگشتان شست باید به سمت جلو باشد. یک دمبل را به سمت جلو و تا سطح شانه بالا ببرید، آرنج خود را صاف نگهدارید. وزنه را دوباره به حالت شروع برگردانید و این کار را با دمبل دیگر تکرار کنید.

عضله های درگیر

اصلی: دلتوئید قدامی
کمکی: قسمت بالای عضله سینه ای و ذوزنقه ای