برچسب: تمرین،بدنسازی،پرورش اندام،دراز و نشست،نحوه انجام حرکت صحیح دراز و نشست،عضله های درگیر در دراز و نشست،وضعیت بدن در دراز و نشست،وضعیت دست در دراز و نشست،وضعیت پا در دراز و نشست،دراز و نشست روی زمین،نحوه