برچسب: تمرین،بدنسازی،پرورش اندام،حرکاتی برای تقویت عضلات ضعیف،نشانه قدرت بدنسازان،ساعد های بزرگ،حرکاتی برای بزرگ و قوی شدن عضله های ضعیف،تمرینات بازو