آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

سه تکنیک در بدنسازی

تقلب، اضافی و کم کردنی: 

فشار مضاعف به عضله زمانی لازم می شود که عضله به فشار فعلی عادت کرده باشد. این اضافه بار را می توان به طریق افزایش دادن وزنه، یا اضافه کردن تعداد تکرارها، افزایش دادن کل ست ها یا حرکات انجام شده برای یک عضله یا کاهش زمان استراحت بین ست ها اعمال کرد. این روش ها عضلات را وادار به رشد می کنند و در نهایت باعث می شوند وزنه های بیشتری را در تمرین جابجا کنید