آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

هنگامی که تکرار کمکی انجام می دهید یک حریف تمرینی پس از رسیدن تان به خستگی آنی عضلانی شما را در خاتمه دادن به تعداد تکرارهای مورد نظر در آن ست حرکتی کمک می کند. وظیفه حریف تمرینی در اینجا کمک کردن تا حدی است که بتوانید ست را به پایان برسانید نه این که او وزنه را به جای شما جا به جا کند که متاسفانه اکثراً هم به همین شکل مشاهده می شود. از آنجایی که می بایست از مرحله خستگی آنی عضلانی عبور کرده باشید تکنیک های حرکتی کمی هستند که بتوانند در قیاس با تکرارهای کمکی به همان میزان شدت تمرینی را وارد سازند. در تکنیک با تکرارهای کمکی عضله را سخت تحت فشار قرار می دهید. اما چطور تکرارهای کمکی بر روی هورمون های آنابولیک همچون تستوسترون و هورمون رشد در خلال تمرین تاثیر می گذارند؟ در مورد تاثیر آن بر روی کورتزول یا همان هورمون شماره یک کاتابویک چطور ؟