برچسب: تمرین،بدنسازی،پرورش اندام،تکرار در تمرین،وزنه های انتخابی در بدنسازی،برای ارتقاء قدرت در بدنسازی،برای افزایش قدرت در بدنسازی،تمرین برای افزایش حجم،استفاده از وزنه های سنگین