آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

دیوید هنری (قهرمان دسته کمتر از سنگین وزن مستر المپیای ۲۰۰۸)

تکرارهای مخرب نمی توانند تکرارهای محتاطانه ای باشند. که در آن تنها روی آتش دقیق هر یک از فیبرهای ارزشمند عضله متمرکز باشم. بلکه بر عکس، می خواهم آخرین عدد از آن فیبرهای ارزشمند عضله را هم به آتش بکشم و به دود و خاکستر بدل کنم من از وزنه های بسیار سنگینی استفاده می کنم و تنها راه برای جابجا کردن شان این است که به سمت آنها هجوم برم و خردشان کنم. در تمرین مثل یک گلوله آتشین هستم و وزنه ها مثل یک دیوار سیمانی و باید با چنان شدت و خشمی به آنها برخورد کنم که از هم بپاشند. متاسفانه جدیداً بسیار می بینیم که بدنسازان حرکات قدرتی را در انتهای تمرین خود اجرا می کنند و توجیهشان این است که در این صورت کمتر هم در اجرایشان دچار تقلب می شوند.