آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

روی دستگاه پرس پا نشسته، پاها را به عرض شانه باز کرده وکف پاها را صاف روی سطح مقابل خود قرار دهید. پشت را صاف روی پشتی دستگاه تکیه داده، سر را کمی به جلو خم کرده و وزنه را به آرامی آزاد کرده و زانو را به آرامی خم کنید. در این حالت وزنه را به طریق کنترل شده پایین ببرید و تا آنجا که سطح قدامی ران به سینه شما نزدیک شود. حال پاها را صاف کرده و به نقطه شروع برگردید

توجه داشته باشید که انگشتان پای شما از سطح به بیرون نرود.