آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

عضلات پشت ران

حرکت اول:

پاشنه پای خود را روی یک چهار پایه قرار دهید، طوری که زانوی شما خم
نشود. حال آنقدر به جلو خم شوید تا در پشت ران احساس کشیدگی کنید. دقت
کنید که هنگام خم شدن از کمر خم شوید و شانه‌ های خود را خم نکنید. برای ۳۰
ـ ۱۵ ثانیه در همین وضعیت بمانید و سپس به حالت اول برگردید. این حرکت را
۳ مرتبه تکرار کنید.

حرکت دوم: کنار

چارچوب در به پشت روی زمین دراز بکشید و پاهای خود را دراز کنید. یکی از
پاهای خود را بلند کرده و روی دیوار نزدیک چارچوب قرار دهید. پای دیگر شما
باید در جای خود ثابت بماند. در این حالت شما در پشت ران پایی که بلند
کرده‌اید احساس کشش خواهید کرد. این حرکت را ۳ مرتبه برای هر پا تکرار
کنید.

حرکت سوم:

رو به دیوار بایستید و دستان خود را همسطح با چشمانتان روی دیوار
بگذارید. یک پای خود را عقب‌ تر از پای دیگر قرار دهید طوری که پاشنه پا
روی زمین باشد. حال به آرامی پای عقبی خود را به سمت داخل بچرخانید و بدن
خود را به سمت دیوار خم کنید تا وقتی که در پشت ران احساس کشش کنید. این
وضعیت را برای

۳۰ ـ ۱۵ ثانیه حفظ کنید. این حرکت را ۳ مرتبه برای هر پا تکرار کنید.