آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

رژیم لذت

توجه: این رژیم راه صحیح درست خوردن را به شما می آموزد تا هر چیزی را مانند جارو برقی نبلعید.
گاهی با رژیم گرفتن و سرکوب اشتها (وابستگی دهانی) و نادیده گرفتن چشمک زدن های وجود خود نسبت به غذای در عین حال مقوی و مضر، معادل چند برابر آن غذاهای پر کالری و مضرتر جانشین رژیم خود می کنیم. احساس کمبود غذاهایی که هوس می کنید اشتها را چندین برابر می کند.