آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

بهترین برنامه ریزی برای تغذیه

برای تنظیم برنامه تغذیه، دو قاعده مهم وجود دارد که رعایت آن از سوی هر کس اعم از جوان یا پیر و تندرست یا بیمار ضروری است. اول آنکه هر یک از نیازمندیهای بدن باید به اندازه مناسب و کافی به آن برسد دوم آنکه به استثنای پخت و پز دست و از روی قاعده، مواد غذایی باید تا حد امکان به همان شکل طبیعی خورده شوند. در انتخاب مواد غذایی، همواره بجای مواد منجمد یا کنسرو شده باید اولویت به مواد غذایی تازه داده شود و مواد غذایی تصفیه نشده به کار رود و از مصرف مواد غذایی تصفیه شده پرهیز گردد. برخی مواد غذایی، بهترین منابع تامین یکایک نیازهای بدن می باشند و صورت ریز اینگونه مواد که مغذی را به صورت بسیار فشرده در خود دارند پایه ای برای رژیم غذایی هر روز به دست می دهند بدین قرار: