آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

دریافت آنلاین برنامه بدنسازی و تغذیه

همراه با تمرین سینه، هدف این تمرینات تحریک عضلات دلتوئید تا حد ممکن است نه پرس های سنگین. به همین دلیل، برای حفظ تنش مستقیم  در شانه ها، از نشر از جلو، نشر از پشت و نشر از جانب استفاده می کنیم.  به یاد داشته باشید زمانیکه شانه ها به مرز خستگی رسیدند رشد می کنند بنابراین ما از سوپرست ها و نگه داشتن حرکت بصورت ایستا استفاده می کنیم تا با هر حرکت به عضلات دلتوئید فشار وارد کنیم و فرصت رشد را برای آنها مهیا سازیم.