آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

شما در کمتر برنامه بدنسازی نشانی از تمرین دهی عضلات گردن می بینید این عضلات حساس وزن سر را در بیداری و فشار جابه جایی بدن را در خواب تحمل می کنند. اما اکثر افراد کمترین اهمیتی به تقویت آن نمی دهیم حال آنکه در زیبایی و تناسب اندام ما با لباس و بی لباس (در مسابقات) بسیار پر اهمیت جلوه می کند.

امروزه قهرمانان بزرگ و حرفه ای تمرینات هفتگی خاصی برای عضلات گردن دارند اما این عضلات هنوز در آماتورها با بی مهری مواجه اند.

به نظر اکثر متخصصین ورزش درمانی و آسیب ورزشی تمرینات اشتباه عضلات گردن بسیار آسیب زاست هم به لحاظ وجود عصب های زیادی که در نزدیک آنها قرار دارند و هم وجود مهرهای گردن درمیان آن.