آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

برنامه بدنسازی ماه اول -روز سوم – پا و سرشانه

ددلیفت

۱۰ ست، ۱۰ تکراری با ۹۰ ثانیه استراحت بین هر ست

  1. با فاصله عرض شانه بین پاها بایستید، به حالت اسکوات نشسته و هالتر را در حالی که دست ها طرفین پایتان است، بگیرید.
  2. با صاف کردن زانو ها و بالا بردن همزمان بالا تنه و هول دادن باسن به سمت جلو، هالتر را از زمین بلند کنید و کامل بایستید. در طول اجرا، انحنای طبیعی را در ستون مهره ها حفظ کنید و از ایجاد خمیدگی در پشت اجتناب کنید.