آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

برای اکثر بدانسازان آب رسانی مناسب مبحث مهمی است بواقع استفاده مقدار مناسبی از مایعات قبل بعد و حین تمرین کمک می کند تا بدن در آرامش و آمادگی بماند و عملکرد خوبی ارائه دهد.
مقدار مناسب مصرف مایعات بستگی به متغیرهای فراوانی از جمله شرایط فیزیولوژی فرد سطح کارایی بدن شرایط سازگاری با آب و هوا و نوع فعالیت و مدت فعالیت دارد.