آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

قوانین تکرارها

برای ساختن حجم عضلانی با وزنه هایی تمرین کنید که به شما امکان دهند ۸ تا ۱۰ تکرار در هر ست انجام دهید. برای افزایش قدرت، با وزنه هایی تمرین کنید که به شما امکان دهند تنها سه تا شش تکرار در هر ست انجام دهید . از این قوانین تبعیت می کنید و مطمئنید که پیشرفت قابل توجهی در باشگاه نصیب تان خواهد شد. اما مسئله جالب در مورد بدنسازی این است که گاهی قوانین نیاز به شکسته شدن دارند. و بر اساس تحقیقی از ژاپن قوانین تکرارها باید شکسته شوند. اما کلید موفقیت در دانستن این است که کی و چطور باید قوانین را شکست.