آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
15+

دمای بدن یک نشانه با ارزش در دامنه متابولیک است که به نوبه خود یک  بعد مهم در بدنسازی است. حفظ دامنه متابولیسم یک فاکتور عمده در هر بعد راهی است که بدنتان به تمرین پاسخ می دهد و شامل همه موارد هورمونی و فیزیکی است. به همان خوبی این مسئله با حجم ها و انواع غذاهایی که سر و کار دارد مصرف می کنید. البته این مسئله مهم است که هدف اولیه تان افزایش عضله یا کاهش چربی است.