آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

مبارزه با چربی (قسمت سوم)

وقتی فردی آرزو دارد یک شکم شش تکه داشته باشد و برای به این آرزو عجله هم داشته باشد. مطالعه این مقاله بسیار ضروری به نظر می رسد.

برای کسب هر ۲۵ شیوه روزهای قبل و روزهای بعد این مقاله را دنبال کنید…

  • روی گروه های عضلانی بزرگ تمرین کنید

در حین و یا بعد از یک تمرین سینه با پشت در مقایسه با تمرین بازو چربی بیشتری می سوزانید. زیرا به این طریق و به این شکل حجم عضلانی بیشتری را درگیر می کنید. انجام تمرین های ترکیبی با وزنه آزاد روی ماهیچه های بزرگ منجر به چربی سوزی بیشتر در مقایسه با تمرین با دستگاه می شود، اما توجه داشته باشید که خودتان را نباید معطوف به چند حرکت کنید. تمرین هایتان باید تمام بدن را درگیر کنند، اما قفسه سینه، پشت، شانه ها  و ران ها منجر به کالری سوزی بیشتری می شوند. پس سعی کنید به انجام ۱ الی ۲ تمرین برای هر بخش از بدن در ۳ الی ۵ ست بپردازید با این حال روی گروه های عضلانی بزرگ تر به صورت مکرر (برای مثال دوبار در هفته) کار کنید.