برچسب: بدنسازی،پرورش اندام،شناسایی بدنهای x،شناسایی بدنهایv،شناسایی بدنهای tشکل،چگونگی تناسب بین اندام ها،حرکت برای غضلات بزرگ،شروع حرکت از کدام عضلات