آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

نحوه انجام تمرین هاگ دستگاه

پشت خود را روی تکیه گاه و شانه هایتان را زیر پد قرار دهید، و پاهایتان را روی صفحه فلزی به اندازه عرض شانه از هم باز کرده و انگشتان پاهایتان به سمت بالا باشند.
به آرامی وزنه را پایین آورده و زانوها را به اندازه ۹۰ درجه خم کنید. با راست کردن پاها دستگاه را به وضعیت شروع تمرین برگردانید.

عضله های درگیر

اصلی: چهار سر
کمکی: سرینی، همسترینگ و عضله های نزدیک کننده پا