آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

پس بارگیری کربوهیدرات

در رشته های ورزشی قدرتی، بالانس بین چربی بدن و بافت های خالص بدن تعیین کننده موفقیت است. اگر چربی بدن خیلی بالا باشد. لازم می شود چندین هفته رژیم رعایت شود و در این حالت حجم و قدرت به خاطر چربی سوزی قربانی می شود. اینجا نگاهی می اندازیم به رژیم جدیدی تحت عنوان پس بارگیری کربوهیدرات  توسعه دادن قدرت افزایش حجم عضله و حفظ درصد چربی ایده آل بدن به نظر امری غیر ممکن می رسد به ویژه برای کسانی که با رژیم های مدرن بزرگ شده اند اما حقیقت این است که این دو هدف در کنار هم غیر ممکن نیستند.