آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بارها و بارها از چالز پولیکوین خوانده اید و این هم یکی دیگر از مقالات این مربی بزرگ است که موضوع آن درباره چگونگی از دست ندادن عضله در دوران چربی سوزی است. به اعتقاد پولیکوین اگر کیفیت مواد غذایی درست باشد هیچ کس در رژیم چربی سوزی نباید عضله سوزی را تجربه کند و فکر می کند در زندگی شهری و در شهرهای بزرگ کیفیت غذاها با اشکالات عدیده ای مواجه است.