آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

سویا

پژوهشگران خبره توصیه می کنند که مصرف پروتئین های سریع الهضم (وی) و کند هضم (کازئین) منجر به افزایش و بلند مدت شدن واکنش آنابولیک بدن می شوند .شما می توانید یک تاثیر عظیم تر بر سنتز پروتئین عضله تان به شکلی کلی و بلند مدت داشته باشید و این کار را می توانید با مصرف پروتئین وی و کازئین در زمان بعد از تمرین در مقایسه با مصرف پروتئین وی به تنهایی انجام دهید. همچنین پژوهش ها نشان داده که این ترکیب منجر به رشد عضلانی بیشتر می شود. اشتباه نکنید وی هنوز هم سلطان پروتئین هاست. آن غنی ترین منبع از اسیدهای آمینه زنجیره ای و سریع الهضم ترین پروتئینی است که می توانید از آن بهترین منافع را به دست آورید. این پروتئین اسیدهای آمینه را به درون بدن تان می راند و آنها را به سوی فیبرهای عضلانی هدایت می کند تا شروعی برآفریند سنتز پروتئین عضلانی باشد. اگر پروتئین وی را به تنهایی مصرف کنید، سنتز پروتئین در عضله ممکن است بسیار سریع صورت بگیرد به طوری که رشد عضله را به حداکثر برساند. اما با افزودن پروتئین های کند هضم تر به این ترکیب می توانید به حفظ فرآیند سنتز پروتئین عضله در مدت زمان بیشتری بپردازید. به این معنا که عضله بیشتری در یک دوره بلند مدت زمانی ساخته می شود.