آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

آیا به دنبال بهترین مکمل قبل از تمرین هستید؟

وقتی افراد بتا آلانین و کراتین مصرف میکنند عضلات بدون چربی آنها افزایش می یابد و پس از ۱۰ هفته تمرین قدرتی در مقایسه با گروهی که مواد را جداگانه مصرف میکردند، افزایش سه برابری در قدرت آنها مشاهده شد. جالب توجه است در گروهی که تنها کراتین مصرف میکردند هیچ گونه تغییر ترکیب بدنی در آنها مشاهده نشد.