آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

اسپینینگ

دوچرخه سواری در فضای بسته (دوچرخه ثابت) یک تجربه خیلی جذاب است اما یک زانوی ورم کرده می تواند به سرعت لحظات خوب شما را خراب کند. درد زانو یکی از شکایت های رایج بین دوچرخه سواران داخل سالن است اما روش هایی برای جلوگیری از این ناراحتی وجود دارد. در اکثر موارد درد یعنی که بدن سعی دارد به شما پیامی بدهد و یک پیامد طبیعی از برنامه تمرین نیست.

تنظیم ارتفاع صندلی

وقتی بحث دوچرخه سواری داخل سالن باشد، راحت بودن کلید کار است. بدن هرگز نباید ناچار به خم شدن در حالت های غیر طبیعی شود و شما همیشه باید مراقب ایمنی خود باشید. توجه به ایمنی با دقت کردن به زاویه صندلی آغاز می شود. اگر خم شدن به جلو خیلی شدید باشد می تواند شما را وادار کند که به جلو خم شوید و این باعث استرس اضافی روی زانوها می شود. صندلی باید همیشه تراز باشد. علاوه بر این شما نباید ناچار شوید که پاها را بکشید تا به پدال برسد و زانوها باید همیشه حین رکاب زدن اندکی خم باشد. در صورت نیاز ارتفاع صندلی را کم کنید.