آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

نگاهی به پشت صحنه وزنه بردارها

پیش از هر چیز مسئله ای که باید مد نظر داشت این است که اسکوات رفتن بخشی از رقابت وزنه برداری به شمار نمی آید، در واقع وزنه بردارها از اسکوات استفاده می کنند برای پیشرفت در حرکات اصلی خود یعنی حرکت یک ضرب (اسنچ) و دو ضرب (کلین اند جرک). در حالی که شاید برخی اوقات وزنه بردارها هم در تمرین خود به انجام یک تکرار بیشینه اسکوات بپردازند (یک تکرار با بیشترین وزنه ممکن). ولی معمولاً بدون تجهیزاتی مثل سوت اسکوات آنرا انجام می دهند. و تنها از کمربند استفاده می کنند. به عنوان مثال وزنه بردارهای شوروی سابق اغلب با وزنه معادل ۷۵ تا ۸۵ درصد یک تکرار بیشینه خود به انجام اسکوات می پرداختند به این منظور که رکوردهای خود را در دو حرکت اصلی وزنه برداری بهبود دهند. ضمناً اسکوات المپیکی و اسکوات قدرتی اساساً دو موجود متفاوتند.