آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

نحوه انجام حرکت سر شانه دمبل

روی صندلی نشسته و در حالتی که دمبل ها در سطح شانه قرار دارند، حرکت را شروع نمایید، طوری که کف دست ها رو به جلو باشند. دمبل ها را به صورت عمودی به سمت بالا فشار دهید طوری آرنج ها صاف شوند. به آهستگی دمبل ها را پایین بیاورید تا حدی که سرشانه های شما را لمس کنند.

عضله های درگیر

اصلی: دلتوئید قدامی
کمکی: دلتوئید جانبی، سه سر بازو، ذوزنقه و قسمت بالایی سینه بزرگ