آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

الفبای بدنسازی

برای آغاز اصولی هر ورزشی، باید به ساخت و آماده کردن عضلات و سیستم بدنی برای انجام آن ورزش توجه کرد که می توان با انجام ورزش بدنسازی مناسب به این هدف نائل گشت. در واقع بدنسازی قدم اول ساخت سیستم بدن برای انجام هر نوع ورزشی می باشد، نکته جالب آن که بدنسازی در هر ورزشی با ورزش دیگر تفاوت دارد و حتی حرکات ورزشی در بدنسازی حرفه ای با نوع بدنسازی که در سایر ورزش ها انجام می گیرد تا حدی از لحاظ شدت انجام ورزش متفاوت است، هر چند که اصول کلی بدنسازی یکی می باشد.