برچسب: اشتباه سوم: استفاده از وزنه های بیش از اندازه در پرس سرشانه از پشت

درج آگهی بدنسازی

حداکثر 10 عکس مجاز می باشد