آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

اسکوات با هالتر

هدف: ماهیچه چهر سر ران

ماهیچه های یاری کننده: ماهیچه همسترینگ، ماهیچه تحتانی پشت و ماهیچه سرینی

تکنیک اجرای حرکت: در حالی که پاها را قدری بیش از عرض شانه ها باز کرده اید بایستید. هالتر را روی شانه ها و ماهیچه های ذوزنقه نگه داشته، پاها را در سطح صاف روی زمین قرار داده و پشت را در خط مستقیم حفظ کنید. آرام به سمت پایین حرکت کنید تا ران های شما به موازات زمین قرار گیرند. آرام به سمت عقب و بالا فشار وارد کنید تا به موقعیت شروع حرکت برگردید.

در حرکت اسکوات به نکات زیر توجه کنید.

نوک انگشتان پا کمی متمایل به بیرون می باشد.
هرچقدر فاصله پاها از همدیگر زیادتر باشد فشار به قسمت داخلی پاها بیشتر است که اصطلاحاً به آن اسکوات پاباز می گویند میله هالتر را روی گردن خود نگذارید چون به مهره های گردن شما آسیب وارد می کند. پاورلیفتینگ کاران میله را روی قسمت پایین پشت قرار می دهند تا تعدل بیشتری روی وزنه داشته باشند. بهترین نقطه روی شانه ها و ماهیچه های ذوزنقه می باشد.

بعضی از ورزشکاران موقع رفتن اسکوات تا آخر به پایین می روند یا به اصطلاح اسکوات عمیق می روند و با این کار عضلات سرینی بزرگ و همسترینگ را بیشتر در گیر می کنند.