آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

ارتباط تمرین عضلات میان تنه و پهنای کمر از زبان دوریان یتس-می خواهم به ساختار V شکلی در بالاتنه ام دست یابم به همین دلیل نگرانم که اگر روی عضلات ناحیه شکم و کمرم تمرین کنم، باعث افزایش ضخامت میان تنه ام شوم. چطور می توانم عضلات میان تنه قدرتمندی داشته باشم ولی در عین حال به ظاهر کلی بدنم آسیب نزنم؟