آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

برای اجرای حرکت پرس سینه ابتدا بر روی میز مخصوص و استانداردی که برای این منظور طراحی و ساخته شده است دراز بکشید. به این مهم توجه داشته باشید که استفاده از میزهای پرس غیر استاندارد همواره خطر ساز بوده و تحت هیچ شرایطی توصیه نمی شود.
دست ها را روی میله هالتر استانداردی که عاج کافی نیز داشته محکم کنید. لازم به توضیح است که عاج مناسب بر روی میله هالتر برای افزایش اصطکاک بین دست و میله ضروری بوده و از رها شدن میله و از سقوط آن بر روی سینه به خوبی پیشگیری می کند.

یک تمرین جدید برای ساخت عضلات سینه

فاصله دست ها را می توان در اندازه های مختلف انتخاب و تنظیم کرده و حرکت عادی معمولا اندکی بیش از عرض شانه توصیه شده است و گفته می شود که افزایش بیش از حد فاصله دست ها بر روی میله هالتر تاثیر منفی محسوسی در کارایی این حرکت داشته و با کم کردن دامنه حرکت از فشار تمرین بر روی عضلات سینه ای نیز به شدت کم می کند.