آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

انبار چربی در بدن

وجود قند و چربی در یک غذا در حالتی که لوزالمعده نتواند به طور کامل به فعالیت خود ادامه دهد، سبب اضافه وزن در انسان می شود.
در واقع، به جای این که قندها به طور اعم مورد بررسی قرار گیرند، باید قندهای بد، از قندهای خوب تمیز داده شوند. زیرا بیشتر کیفیت قندها است که سبب تولید ذخیره چربی یعنی اضافه وزن می شود، نه فقط به علت وجود کمیت آنها در بدن البته این مورد تا حالا به خوبی مشخص شده است. ولی آنچه که احتمالا، تا کنون شناخته نشده است، عدم آگاهی به مکانیزم علمی این پدیده و نیز عدم شناخت روش است که در اصول مربوط به کیفیت مخصوص تغذیه تشریح می شود.