آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

قدرت عضلانی: عبارت است از آمادگی عضلانی برای وارد کردن حداکثر فشار به یک مقاومت یا مانع ثابت و یا متحرک فقط برای یک مرتبه.

مثال: کندن حریف از زمین در کشتی، پرس سینه یک وزنه و…
همتراز لاتین قدرت عضلانی Strengthاست که گاه با نیرو، شتاب و توان و زور اشتباها مترادف شده است.