آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
زمان مطالعه: کمتر از 3 دقیقه

دیندولیل متان

مدتهاست یکی از ستون‌ های اختصاصی هفته‌ ها نامه به معرفی مکمل های جدید و تازه ای بنام دیندولیل متان اختصاص داده شده است. و در این ستون مکمل های ریز و درشتی همچون ۱-AD ،NOX3 انواع افزایندهای تستوسترون کراتین ها اتیل استردار و غیر معرفی شده و در مورد استقبال بسیاری از شما قرار گرفت. اما مسئله جالب توجه این بود که هر وقت از یک پروهورمون و یا یک افزاینده تستوسترون همچنین ۱-AD مطلبی ارائه می شد. بسیار بیشتر از سایر مکمل ها همچون کراتین ها، آمینوها و غیره مورد استقبال و توجه قرار می‌ گرفت.