آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

ایستگاه شکم شش تکه (قسمت چهارم)

وقتی فردی آرزو دارد یک شکم شش تکه داشته باشد و برای به این آرزو عجله هم داشته باشد. مطالعه این مقاله بسیار ضروری به نظر می رسد.

برای کسب هر ۲۵ شیوه روزهای قبل و روزهای بعد این مقاله را دنبال کنید…

  • به مصرف پروتئین وی بپردازید

عضلات نیاز به پروتئین دارند تا به سرعت از تجزیه و تحلیل عضله به دنبال تمرین جلوگیری کنند. پروتئین وی، پروتئین سریع الجذب ایده آلی است، نوشیدن ۲۰ الی ۴۰ گرم از آن در ترکیب با آب ظرف ۶۰ دقیقه بعد از وزنه برداری ضروری است. مطالعات نشان داده که پروتئین ها منجر به افزایش فرآیند چربی سوزی می شود.