آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

انقباض عمیق

عضلات سینه یکی از عضلات محبوب در میان بدنسازان کلاسیک به شمار می آید و البته توسعه عضلانی کامل در این بخش نقش به سزایی در تکامل و ظاهر بالاتنه دارد. اما بسیاری از ورزشکاران تمام تمرکز خود را روی حرکت پرس سینه با هالتر و استفاده از وزنه های بیشتر در این حرکت قرار می دهند.

استفاده از وزنه های سنگین برای افزایش ضخامت و توسعه عضلانی سینه اهمیت دارد ولی هرگز نباید احساس فشار را فدای مقدار وزنه کنید. پس از یک جلسه تمرین باید احساس خاصی در سینه داشته باشید، ولی تمرین سنگین بروز این حس را تضمین نمی کند. نیاز دارید انقباض عمیق در عضلات سینه ایجاد کنید و آنها را خسته کنید.
استفاده از وزنه های سنگین مانعی ندارد ولی نباید آن قدر وزنه های خود را افزایش دهید که تنها توان انجام سه یا چهار تکرار را به تنهایی داشته باشید، یا تلاش کنید با کمک زیاد از سوی یار تمرینی تان تکرارهای بیشتری اجرا کنید. وزنه انتخابی شما باید در حدی باشد که حداقل هشت تکرار با توان خودتان انجام دهید. هدفتان را روی رسیدن به پمپ بالای خون یا سوزش بالا در عضله قرار دهید. البته این دو مسئله متفاوت است.