آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

حرکت عضله ساز در تمرین پا

پرس اشک در می آورد یا هاگ؟

پرس پا و هاگ پا هر دو حرکتی هستند که روی عضلات پرس ران فشار می آورند اما کدامیک از آنها برای هدف قرار دادن بخش اشکی پا حرکت بهتری به حساب می آید؟ آیا تا به حال تا این حد، تخصصی به حرکات مذکور فکر کرده بودید؟