آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

هالترها یا دستگاه های بدنسازی

هدف: ترشح بیشتر تستوسترون و هورمون رشد

 هالترها در برابر دستگاه

تمام انواع تمرینات مقاومتی، تحریکی را باعث می­شوند که پاسخ هورمون های آنابولیک را در پی دارد، که با سازگارهایی مرتبط با تمرین از جمله ارتقاء قدرت و رشد عضله در ارتباط است. بطور دقیق ­تر، تمرین با وزنه افزایش دو مورد از مهمترین هورمون­ های عضله ساز را در پی دارد، تستوسترون و هورمون رشد (GH). تستوسترون از طریق تحریک تولید پروتئین عضله و ممانعت از تخریب پروتئین عضله، رشد را تحریک می­کند. GH رشد عضلانی بیشتر را عمدتاً از طریق تحریک تولید فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-1) تحریک می­کند، که مشخص شده آن هم رشد عضله را از طریق افزایش تولید پروتئین سلول افزایش می­دهد.

با این وجود، همه پروتکل­ های تمرین با وزنه در دستیابی به افزایش سطح هورمون های آنابولیک به یک میزان مؤثر نیستند؛ به عبارتی افزایش سطوح هورمون­ های آنابولیک ناشی از تمرین با وزنه، بستگی به فاکتورهای مرتبط با متغیرهای تمرین دارد از جمله شدت تمرین، حجم تمرین، همچنین نوع تجهیزات مورد استفاده از جمله وزنه­ های آزاد یا حرکات دستگاه در حالی که مطالعات بسیاری به بررسی تأثیر چنان متغیرهایی از جمله شدت و حجم تمرین بر پاسخ هورمون های آنابولیک پرداخته ­اند، تنها اخیراً پاسخ هورمون های آنابولیک در نتیجه تمرین با وزنه­ های آزاد و تمرین با دستگاه مورد مقایسه قرار گرفته ­اند، که نتایج نشان دهنده تفاوت قابل توجه بین دو مدل تمرین است.