آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

سیستم تمرینی ویدر

آشنایی با “سوپرست پیش خستگی”

این سیستم تمرینی جهت رساندن یک عضله به حداکثر ناتوانی مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال در تمرینات پا از آنجایی که عضله چهر سر ران عضله ای بزرگ و بسیار قدرتمند است در نتیجه رساندن این عضله به حداکثر ناتوانی بسیار سخت است و شما با اجرای خالی حرکت اسکوات شاید هرگز نتوانید این عضله را تا سر حد شکست و ناتوانی پیش ببرید بنابراین از یک حرکت ایزوله همچون جلو پا ماشین استفاده می کنید.