آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تعداد دستگاه ها: طبق لیست

مشخصات: طبق لیست

توضیحات: فروشنده مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده:

قیمت:

میزان کارکرد: دست دوم