آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

کاهش درد

معمولاً هر کسی به اندازه درک و دانش خود از هر گفته و یافته ای برداشت و بهره برداری میکند. این اصل در مورد تمرینات هم میتواند صدق کند. اینکه چطور به یک روش تمرین نگاه کنید خیلی مهم و اثرگذار است. پورتر کوترل از اصل تمرین غریزی و برداشت شخصیاش حرف میزند.

مشغول تمرین در هر سبکی اعم از دوره حجم، دوره مسابقه تمرین شوک دهنده یا … که باشم در هر حال تمرینات خود را به روش غریزی دنبال میکنم. واژه غریزی برای من مفهومی خاص و ویژه دارد. اکثر مردم فکر میکنند تمرین غریزی یعنی اجراء هر آنچه که دلتان میخواهد برای من تمرین غریزی یعنی عملی کردن آنچه که فکرش هم برایم غیر ممکن بوده است.