آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

ددلیفت نیمه

ددلیفت حرکت بزرگی برای افزایش قدرت کلی در بدن است. چون نقطه گیر این حرکت جایی است که هالتر به ارتفاع زانو می رسد یک روش حذف برای تقویت قدرت در این ناحیه خاص وجود دارد و با تکیه بر آن می توان قدرت لیفت را افزایش داد.
در لیفت وقتی وزنه به زانوها می رسد، قدرت افت می کند، برای غلبه کردن بر این مشکل و ارتقای وزنه لیفت می توان لیفت های نیمه بالا را انجام داد که بعضی ها به آن ددلیفت نیمه لقب داده اند. لیفت نیمه یعنی انجام حرکت از ارتفاع بالا.