برچسب: ددلیفت/۲۰*۱ (سیستم استراحت توقف) شراگ/۱۰*۱ بارفیکس/۸-۶*۲ ▪ یکشنبه پرس سینه/۶-۴*۲ پرس سرشانه با دمبل/۱۰*۱ نشر از جانب با کابل/۱۵*۱ ▪ سه‌شنبه اسکوات/۶-۴*۲ پشت پا/۱۵*

درج آگهی بدنسازی

حداکثر 10 عکس مجاز می باشد