آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

Upright Row (کول هالتر)

به دلیل اینکه نام مشخص و واحدی برای نامیدن این حرکت در زبان فارسی نیافتیم نام انگلیسی آن را به عنوان تیتر انتخاب کردیم. این تمرین که در برخی موارد آن را کول با هالتر نیز می نامند در اصل برای تمرین دادن عضلات ذوزنقه ای کول به کار گرفته می شود.

در صورتی که فاصله بین دو دست در گرفتن میله هالتری که با استفاده از آن، این حرکت را انجام می دهیم به اندازه عرض شانه باشد بیشترین فشار تمرینی به دست آمده از این حرکت بر روی عضلات کول متمرکز خواهد شد و این در حالی است که با کم کردن فاصله دست ها بر روی میله هالتر می توان فشار تمرینی شدید حاصل از این حرکت را به عضلات دلتوئید که عموم از آن به عضلات سر شانه نیز یاد می کنند منتقل نمود.

ساختن کول با حرکات وزنه برداری