آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بدنساز هستید ؟

پشت یا خوابیده با دمبل

دمبلی را جلوی یک میز قرار دهید به طوری که بتوانیم قبل از دراز کشیدن روی میز آن را بین پاهای خود بگیرید و یا می توانید پس از دراز کشیدن روی میز از کسی بخواهید دمبل را بین پاهای شما قرار دهد.

کالتر به عنوان یک بدنساز حرفه ای می گوید: سینه به سینه میز می خوابم طوری که زانوهایم لبه میز قرار بگیرد، دست های خود را روی تمرین می گذارم یا دستگیره های میز را می گیرم تا تعادلم حفظ شود. در حالت شروع حرکت بدن باید در یک خط صاف باشد به طوری که لگن پائین باشد و پشت پاها تقریباً کامل کشیده و زانوها اندکی خم باشند.