آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

سیستم تمرینات دوره ای

تمرینات دوره ای را می توان به عنوان سیستمی برای طراحی برنامه تمرین شرح داد که شامل سیکل ها و فازهای تمرینی مناسبی می شود شامل چندین حرکت و متغیر تمرینی کلبد طراحی برنامه های تمرین کوتاه، متوسط و بلند مدت به صورت خلاصه سیستمی را طراحی کنید که به طور موثری در آن همه متغیرهای حرکتی و تمرینی قابل کنترل و برنامه ریزی باشند.

تمرینات دوره ای را می توان سیستمی دانست برای طراحی برنامه های تمرینی مناسب برای اهداف مختلف در تمرین.
در این مقاله مولفه های اصلی تمرینات دوره ای را معرفی می کنیم و در مورد هر کدام در حد کفایت توضیحات کاربردی ارائه می دهیم.