آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چند حرکت ارزشمند

  • کرانچ معکوس روی شیب منفی

هدف بخش پایینی شکم

اگر کرانچ معکوس روی زمین برایتان بیش از اندازه آسان شده یا برای افزودن بر تنوع و شدت برنامه تمرینتان این حرکت را در برنامه خود جای دهید.

شروع حرکت

می توانید حرکت را روی نیمکتی با شیب منفی اجرا کنید یا روی سطح شیب داری با زاویه حدود ۳۰ تا ۴۵ درجه البته واضح است سطح شیب بیشتر باشد حرکت هم سخت تر خواهد بود.
به پشت روی نیمکت بخوابید به نحوی که سر شانه ها و پشت شما کاملا روی سطح مربوطه قرار گیرد. با دست های خود لبه های بالایی نیمکت را بگیرید. پاها را از مفاصل ران و باسن با زاویه ۹۰ درجه خم کنید پاها را از زمین بلند کرده و در کنار هم حفظ کنید و آماده شوید برای اجرای حرکت.