آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چند سالته قهرمان؟
رقابت های مسترالمپیا به عنوان نماد پرورش اندام حرفه ای در سراسر جهان شناخته می شود و قهرمانان این رقابتها همیشه به عنوان سنگ محک قرار میگیرند.
در این مقاله به قهرمانان مسترالمپیا که چند سال دارند، از چه سنی وارد دنیای حرفه ای ها شدند، چه سالی به مسترالمپیا ورود پیدا کردند و در نهایت در چه سنی قهرمانی در این رقابت را ازآن خود کردند، میپردازیم.

آماری که شاید برای ورزشکاران ایرانی و مربیانشان مفید باشد.