آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

دریافت آنلاین برنامه بدنسازی و تغذیه

برنامه های AوB پشت بازو با لی هنی 

شنیده ام که اگر کسی بخواهد به بازوهای بزرگی دست یابد، باید تمرکز خودش را روی پشت بازو قرار دهد، به این دلیل که دو سوم از حجم بازو را عضله سه سر پشت بازو تشکیل داده .آیا این حقیقت دارد؟

لی هنی:
خب، هم بله و هم خیر! این حقیقت دارد که پشت بازو بخش بیشتری از حجم بازو را تشکیل داده، و مابقی آن به عضله دو سر بازو و براکیالیس اختصاص دارد. ولی به این معنی نیست که نیاز دارید توجه بیشتری را روی حرکات کششی (برای پشت بازو) قرار دهید تا حرکات انقباضی (برای جلو بازو و براکیالیس). لازم است وقتی بازوهای خود را تمرین می دهید، به آنها بعنوان یک مجموعه واحد بنگرید. این بهترین راه است برای به حداکثر رساندن رشد و قدرت آنها.